اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی

اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی
مترجم: 
۱۳۹۱
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۵۵۷
۳۸۴ صفحه
۱۴۰,۰۰۰ ریال
چکیده

این کتاب شامل اطلاعات کاربردی درباره چگونگی طرح و برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش، گردآوری داده‌ها و راهکارهای سنجش و اندازه‌گیری است. همچنین رویکردهای پژوهشی و روش‌های تفسیر و اشاعه نتایج پژوهش را به‌طور مفصل بیان می‌کند.
این کتاب بیان کامل ویژگی‌های یک طرح تحقیقاتی خوب، از نقطه آغاز تا نحوه ارائه نتایج آن است.
از برجستگی‌ها و نقطه‌‌قوت‌های این کتاب علاوه برگزارش کامل و تفصیلی ویژگی‌های طرح تحقیقاتی، این است که هر بخش دارای خلاصه و کادرهایی برای مراجعه سریع است. به‌ طوری که خواننده می‌تواند در زمان کوتاهی، به‌طور اجمالی از آن بهره‎مند شود.

استناد: 

مارکزیک، جوفری آر.، دیوید دماتئو، و دیوید فستینجر. بی‌تا. اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی. ترجمه مریم خسروی. ۱۳۹۱. ویراسته داود حاتمی و هادی مرجایی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه