بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات

بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۷
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۲۶-۳۱
چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی شخصیت لازم در موفقیت شغلی کارشناسان کاوش اطلاعات انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه صفات و بهره‌گیری از روش علمی تحلیل عوامل به انتخاب و اندازه‌گیری تعداد محدودی از صفات پرداختیم. نظریه پنج عاملی بزرگ نورمن مبنای این پژوهش قرار گرفت. طبق این مدل، صفات به پنج عامل بزرگ برون‌گرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی، ثبات عاطفی و فرهنگ و تربیت و حدودا در بیست مقیاس توضیح‌دهنده تقسیم گردید. بر این اساس، پرسشنامه شخصیتی با سی و هفت ویژگی در پانزده مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی بین سی و دو کارشناس کاوش اطلاعات و سی و دو کتابدار توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای و خی دو انجام شد، تاثیر نوع پنجگانه شخصیت بر موفقیت شغلی آن‌ها از نظر پاسخ‌دهندگان مورد تایید قرار گرفت.

استناد: 

خسروی، مریم. ۱۳۸۲. بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات. فصلنامه علوم اطلاع‎رسانی ۱۷ (۳ و ۴): ۲۶-۳۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه