کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر

کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۶
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۰۹-۱۰۳۷
چکیده

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از روش اتفاق‌‌ نظر (اجماع) متخصصان و تحلیل رتبه‌بندی‌های نظرات، به گزینش از بین مدل‌های مدیریت تغییر بپردازد تا در نهایت به مدل تغییری که با ابعاد گوناگون و مسائل مطرح در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران تناسب داشته باشد، دست یابد. در نتیجه، این کتابخانه‌ها خواهند توانست این مدل را در راستای غلبه نسبی بر چالش‌های ناشی از تغییر و بهبود مدیریت تغییر به‌ کار گیرند. با استفاده از روش اتفاق‌ نظر، پرسشنامه پژوهش شامل سه مدل تغییر انتخاب‌ شده از ادبیات و شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی آن‌ها، به تعدادی از خبرگان علم کتابداری و اطلاع‌رسانی و علم مدیریت ارائه شد. تحلیل نظرات خبرگان و انتخاب گزینه برتر، با استفاده از دو روش مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه انجام شد. یافته‌های به‌ دست‌ آمده، گزینش مدل تغییر برای خدمات اطلاع‌رسانی را توسط خبرگان تایید کرد.

استناد: 

ناخدا، مریم، غلامرضا فدایی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۹۰. کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۶ (۴): ۱۰۰۹-۱۰۳۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه