اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب‌سایت سازمان‌های دولتی: مرور نوشتارها

اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب‌سایت سازمان‌های دولتی: مرور نوشتارها
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۶
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۷۳۵-۷۵۶
چکیده

فناوری اطلاعات، به‌ عنوان فناوری مسلط در جهان معاصر با کاربردی وسیع در ارکان گوناگون جامعه، تغییراتی وسیع را پدید آورده‌است که یکی از نتایج آن، پیدایی دولت الکترونیکی بوده است. مهمترین بستر برای توسعه دولت الکترونیکی، وب‌سایت‌ها هستند که نقش رابط بین دولت و ‏شهروندان را ایفا می‌کنند و از طریق آنها، داده‌ها و اطلاعات می‌توانند به‌راحتی به اشتراک نهاده و به کاربران منتقل شوند. این کارکرد در وهله اول، ارائه اطلاعات دولتی و تامین ارتباط میان دولت و مخاطبان آن است. از این ‌رو، در این مقاله ابتدا با تعریف دولت الکترونیکی و مراحل تکوین آن، جایگاه اشاعه و ارائه اطلاعات دولتی و ارتباط بین دولت و مخاطبان آن بررسی و سپس اطلاعات و ارتباطات پایه‌ای که باید از طریق پایگاه وب دستگاه‌های دولتی ارائه شوند، با بررسی نوشتارهای موجود تبیین می‌گردند. حجم و تنوع اقلام اطلاعاتی و ارتباطی وب‌سایت سازمان‌های دولتی سبب شده است که هم دولت‌ها به تعیین این اقلام بپردازند و هم پژوهشگران وب‌سایت‌ها را بررسی و پیشنهادهایی ارائه کنند. مرور نوشتارهای این موضوع نشان می‌دهد که اطلاعات عمومی سازمان مانند نام و نشان آن، معرفی سازمان، گزارش‌های سازمان، اعلانات عمومی سازمان، چگونگی تعامل با سازمان، چگونگی تماس با سازمان، و همچنین اقلام عمومی مانند پیوندهای مهم، تاریخ روزآمدسازی، قابلیت جستجو، راهنمای وب‌سایت، پرسش‌های متداول، بیانیه حریم خصوصی، بیانیه حقوق پدیدآوران، و نقشه وب‌سایت از جمله مهمترین اقلام اطلاعاتی و امکانات ارتباطی وب‌سایت‌های دولتی به‌شمار می‌روند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و محمدعلی باقری. ۱۳۹۰. اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب‌سایت سازمان‌های دولتی: مرور نوشتارها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۶ (۳): ۷۳۵-۷۵۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه