سرواژه‌سازی در زبان فارسی: سرواژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سرواژه‌سازی در زبان فارسی: سرواژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۲
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۸-۱۳۳
چکیده

از بسیاری از اصطلاحات و اسامی زبان‌های مهم خارجی سرواژه ساخته شده است. این سرواژه ها گاهی از صورت کامل خود شناخته‌شده‌تر و رایج‌ترند و حتی، به جای آن، وارد دیگر زبان‌ها می‌شوند. فارسی‌زبانان برای برخی از این سرواژه‌ها معادل‌هایی ساخته‌اند. در فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز، برای بعضی از سرواژه‌های علمی معادل‌هایی ساخته شده است.

استناد: 

سمائی، سیدمهدی. ۱۳۹۰. سرواژه‌سازی در زبان فارسی: سرواژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. نامه فرهنگستان ۱۲ (۱): ۱۲۸-۱۳۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه