موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۱
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۱۵-۲۴۲
چکیده

در این مقاله، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر تحلیل می‌شوند. به این منظور ابتدا با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های ملی و جهانی در این زمینه شواهدی از میزان موفقیت و شکست کاربرد این فناوری ارائه می‌گردند. بررسی پژوهش‌ها و مطالعات پیشین در زمینه موانع کاربرد این فناوری، بخش بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد که در آن در مجموع به ۳۱ مانع اشاره میشود. سپس لزوم دسته‌بندی این عوامل تبیین و معیارهای دسته‌بندی آنها بیان می‌شوند. از آنجایی که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته می‌شود، مدل‌های تغییر نیز در دسته‌بندی مفهومی عوامل موثر بر کاربرد آن قابل استفاده هستند. برای این دسته‌بندی از دو گونه مدل‌های محتوایی و مدل‌های فرایندی تغییر استفاده شد. مدل‌های محتوایی، مدل‌هایی هستند که بر محتوای تغییر تاکید دارند و سازمان را به ابعادی تفکیک می‌کنند که تغییر باید در آنها صورت پذیرد. مدل‌های گونه دوم نیز مدل‌هایی هستند که به مراحل و اقدام‌های لازم برای انجام یک تغییر اشاره می‌کنند. در این مقاله از مدل هفت‌بعدی «وارد» و «الوین» به عنوان مدل محتوایی و مدل هشت مرحله‌ای «کاتر» به عنوان مدل فرایندی تغییر برای دسته‌بندی و تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات استفاده شده است.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۷. موانع کاربرد فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیریت تغییر. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱۱ (۱): ۲۱۵-۲۴۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه