آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل Cspp

آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل Cspp
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۱-۵۰
چکیده

هدف: این پژوهش، بررسی آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس شاخص‌های مدل (CSPP(Computer Systems Policy Project است.
روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. نمونه آماری ۵۴ نفر از سرپرستان و و مسئولان کتابخانه‌‌ها و بخش انفورماتیک است که به روش طبقه‌‌ای انتخاب شده‌اند. سپس، با استفاده از روش دلفی و بر اساس شاخص‌های این مدل، آمادگی الکترونیکی متناسب با کتابخانه‌‌های دانشگاهی ارایه شد.
یافته‌ها: یافته‌های این اجرا حاکی از آن است که بین کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های مختلف از بعد اجتماعی، فنی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد ولی از نظر بعد اقتصادی و مدل سی اس پی پی تنها دانشگاه‌های دولتی در وضعیت مناسب‌تری هستند. با بررسی آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌‌های دانشگاهی نقاط قوت و ضعف و یا به عبارت بهتر، شکاف دیجیتالی بین کتابخانه‌‌ها شناسایی شد.

استناد: 

هندی، فاطمه، عادل سلیمانی‌نژاد، و فریبرز درودی. ۱۳۹۲. آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل cspp. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۳ (۲): ۳۱-۵۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه