نقشه‌ مفهومی خانواده در ایران (مطالعه‌ متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان) (۱۳۹۷-۱۳۷۴)

نقشه‌ مفهومی خانواده در ایران (مطالعه‌ متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان) (1397-1374)
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۱
شماره: 
۸۳
شماره صفحه (از - تا): 
۵۳-۸۰
چکیده

پژوهش حاضر با هدف کشف نقشه‌ مفهومی خانواده برمبنای پشتوانه‌ انتشاراتی مطالعات زنان در ایران طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۷ با روش کمی و کیفی انجام شد. جامعه‌ آماری پژوهش در بخش کمی شامل ۷۹۲ کتاب و ۱۱۴۲ مقاله و در بخش کیفی ۱۱ نفر از متخصصین حوزه مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته‌ها‌ی پژوهش حاکی از آن است که مفهوم خانواده با بیشترین اولویت موضوعی با ۳۳/۶۱% فراوانی از مجموع مفاهیم عینی و ضمنی، مفهوم هسته در موضوع مطالعات زنان را تشکیل می‌دهد. مفاهیم به دست آمده از روش دلفی شامل دو دسته‌بندی موضوعی تحکیم خانواده و آسیب‌شناسی خانواده، با داشتن بالاترین میزان پژوهش در منابع اطلاعاتی زنان، برای دستیابی به نقشه‌ مفهومی برگزیده شدند. در دسته‌بندی تحکیم خانواده، مقوله‌ اخلاق، روحیه‌ حمایت و اشتغال و در دسته‌بندی آسیب‌شناسی خانواده، مقوله‌ اخلاق ناپسند، تعارضات و رسانه‌ها پربحث‌ترین مقولات شناخته شدند. 

استناد: 

هاتفی مستقیم، رقیه، فهیمه باب‌الحوائجی، ملوک‌السادات حسینی بهشتی، و نجلا حریری. ۱۳۹۸. نقشه‌ مفهومی خانواده در ایران (مطالعه‌ متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان) (۱۳۹۷-۱۳۷۴). مطالعات راهبردی زنان ۲۱ (۸۳): ۵۳-۸۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه