بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران و تاثیر آن بر میزان تولیدات علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنها تا سال ۹۶

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران و تاثیر آن بر میزان تولیدات علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنها تا سال 96
اولین کنفرانس ملی ارزیابی علم
کرمان
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کتابخانه دیجیتال پزشکی کشور و تاثیر آن بر تولیدات علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنها تا سال ۹۶ بود. 
روش‏: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده‌‏ها، پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۰/۸۷ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بود. جامعه پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود. برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی حجم نمونه برابر جامعه به روش سرشماری به ترتیب ۱۱۳ و ۱۹۴ نفر بود. و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 20  انجام شد.
یافته‌‏ها: نتایج آزمون T نشان داد میزان استفاده دانشجویان کارشناسی‌ارشد علوم پایه بیشتر از دانشجویان تخصصی بالینی است. و نیز استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال پزشکی در تولید علم جامعه مورد پژوهش موثر بوده است. آزمون خی دو نشان داد که از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی فقط دانشجویان دوره تخصصی دارای تولید علمی هستند. یافته‏‌های دیگر نشان داد که دانشجویان از کتابخانه دیجیتال بیشتر درتولید مقالات پژوهشی لاتین (۶۶/۷%)، تالیف مقالات علمی به زبان فارسی (۵۸/۵%)، ارائه مقالات در کنفرانس‌های داخلی (۶۴/۳%) و کنفرانس‌های خارجی (۵۶/۱%) استفاده نموده‌‏اند. 
نتیجه‌گیری: بررسی‏‌ها نشان داد که میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال در سطح پایینی است، اما این میزان استفاده نقش مهمی در تولیدات علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنها داشته است. 
 

استناد: 

سوری نظامی، زهره، عادل سلیمانینژاد، و فریبرز درودی. ۱۳۹۸. بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران و تاثیر آن بر میزان تولیدات علمی و فعالیت‌های پژوهشی آنها تا سال ۹۶. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی ارزیابی علم، کرمان.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه