اشتراک‌گذاری داده‌ها حلقه گمشده در زنجیره پژوهش کشور: بررسی وضعیت اشتراک‌گذاری داده در بین پژوهشگران حوزه پزشکی

اشتراک‌گذاری داده‌ها حلقه گمشده در زنجیره پژوهش کشور: بررسی وضعیت اشتراک‌گذاری داده در بین پژوهشگران حوزه پزشکی
اولین کنفرانس ملی ارزیابی علم
کرمان
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

تسهیل پژوهش‌ها و تولید حجم عظیمی از داده‌ها در نتیجه پیشرفت در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، منجر به ارائه پارادایم جدیدی در پژوهش‌های علمی تحت عنوان پارادایم چهارم پژوهش یا پژوهش‌های داده‌محور شد در این پارادایم تاکید بر پژوهش‌هایی است که مبتنی بر اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی هستند. اشتراک‌گذاری داده منجر به بازتولید نتایج پژوهش و استفاده مجدد از داده‌های پیشین در پژوهش‌های جدید خواهد شد و گامی مهم در جهت ترویج علم آزاد، دسترسی آزاد و حرکت در مسیر پیشرفت علمی است. پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی در بین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بالغ بر ۵۲۱ نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ایی محقق ساخته است که که روایی آن از طریق صوری و مقایسه با معیار سنجیده شده است و ضریب آلفای کرونباخ ۸۸۶% نشان‌دهنده اعتبار پرسشنامه می‌باشد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی مورد نیاز، همچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از این پیمایش حاکی از این است که از نظر پاسخگویان سازمان آنها در زمینه اشتراک‌گذاری داده، تنها از نظر عوامل فرهنگی در وضعیت مطلوب قرار گرفته است و (به ترتیب) در چهار بعد دیگر عوامل انسانی، فنی، حقوقی و سازمانی در وضعیت نسبتا مطلوب است.

استناد: 

سلیمانی، آمنه، فریبرز درودی، و عادل سلیمانی‌نژاد. ۱۳۹۸. اشتراک‌گذاری داده‌ها حلقه گمشده در زنجیره پژوهش کشور: بررسی وضعیت اشتراک‌گذاری داده در بین پژوهشگران حوزه پزشکی. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی ارزیابی علم، کرمان.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه