بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۴
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۲۳-۱۰۵۰
چکیده

تجاری‌سازی، فرایند تبدیل فناوری به محصولات موفق اقتصادی است که دانش تولید شده را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل می‌کند. این فعالیت، جز اولویت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگا‌ه‌های جهان است. امروزه بقای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به ارائه دانش تولید شده در قالب محصولات دانشی به جامعه و بازار بستگی دارد. هدف این پژوهش تعیین عوامل و الزامات مؤثر بر رشد و موفقیت تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شهر تهران» است. روش پژوهش از نوع پیمایشی است؛ چراکه یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی مشکلات در شرایط واقعی است که امکان آزمودن متغیرهای مختلف را فراهم می‌آورد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران» است. نمونه‌گیری به‌ روش تصادفی طبقه‌ای و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه نیمه‌محقق‌ ساخته است که روایی آن با نظر اساتید خبره و پایایی آن نیز با آلفای «کرونباخ» ۹۵۶/۰ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار «اس‌پی‌اس‌اس» و آزمون آماری «فریدمن» انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاهِ مورد مطالعه، عوامل اقتصادی بیشترین (۴۱/۴)، و مکانیزم‌های آموزشی و پژوهشی کمترین (۶۴/۳) تأثیر را در رشد و موفقیت تجاری‌سازی دانش دارند. مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاه باید برای تسهیل در ایجاد شرکت‌ها و تجاری‌سازی دانش، خط‌‌مشی‌گذاری تجار‌ی‌سازی دانش، و سیاست‌گذاری توزیع درآمد ناشی از تجاری‌سازی دانش فعالیت نمایند و در این راستا، شبکه‌های گستردة ایجاد ارتباط بین طرف‌های ذی‌نفع و دارای نقش در فراگرد تجاری‌سازی دانش را توسعه دهند. 

استناد: 

پورنقی، رویا، و اکرم السادات حجازی. ۱۳۹۸. بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۴ (۳): ۱۰۲۳-۱۰۵۰.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه