مطالعه تطبیقی نرم‌افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات

مطالعه تطبیقی نرم‌افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۹
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۹۱-۱۱۰۶
چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از نظر بازیابی اطلاعات است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای انجام آن از روش‌های تحلیل محتوا و پیمایشی-مقایسه‌ای استفاده شده است. برای این منظور از سیاهه وارسی ۸۱ گویه‌ای برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش استفاده شد و وضعیت نرم‌افزارهای دیجیتالی در ۵ شاخص قابلیت جستجو و مرور، فرمول‌بندی جستجو، امکان انواع جستجو، ویژگی نمایش واستانداردهای بازیابی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی مستقل و تک نمونه‌های در نـرم‌افـزار SPSS اسـتفاده شـده اسـت. یافتـه‌هـا حاکی از آن است که میزان تحقق نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی آذرخش از نظـر بازیـابی اطلاعات ۸۳/۳۷ درصد و نـرم‌افـزار دیجیتـالی پـاپیروس ۶۰/۴ درصـد اسـت. بنـابراین، نرم‌افزار دیجیتالی آذرخش از ایـن نظـر در وضـعیت مطلـوبتـری نسـبت بـه نـرم‌افـزار دیجیتالی پاپیروس قرار دارد.

استناد: 

محمدی ارسی، فرزانه، نرگس نشاط، و مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۳. مطالعه تطبیقی نرم‌افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۹ (۴): ۱۰۹۱-۱۱۰۶.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه