طراحى و ساخت پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص‌هاى پایش و ارزیابى علم، فناورى، و نوآورى

طراحى و ساخت پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص‌هاى پایش و ارزیابى علم، فناورى، و نوآورى
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۶۳۳-۱۶۵۸
چکیده

تاکنون درباره ارزیابى جایگاه علمى، فناورى، و نوآورى کشور شاخص‌هاى بسیارى در اسناد گوناگون ملى و جهانى ارائه شده است. فراوانى و پراکندگى این شاخص‌ها در اسناد و گزارش‌هاى ملى و جهانى، دسترسى به آن‌ها، گزینش، و کاربرد آن‌ها را براى سیاست‌گذاران و پژوهشگران دشوار ساخته است. بنابراین، دسترسى به این شاخص‌ها از یک درگاه واحد با توان سازماندهى و جست وجوى برخط در میان آن ها شاخص مى‌تواند کار کاربران را آسان سازد. از این رو، سامانه‌اى با نام براى منابع اطلاعات شاخص‌هاى پایش و ارزیابى علم، فناورى، و نوآورى طراحى و راه‌اندازى شد. روش پژوهش براى این کار آمیخته‌اى از مطالعه اسناد و طراحى سیستم است. در گام نخستِ پژوهش که گردآورى داده‌هاى شاخص‌ها و منابع اطلاعات و نهادها بود، از مطالعه اسناد ملى و جهانى استفاده شد. در گام دوم، پس از گردآورى داده‌ها سامانه‌اى طراحى و ساخته شد. این سامانه براى ارائه تصویرى از سازما‌ هاى ملى و جهانى که در این زمینه کار مى‌کنند، شاخص‌هاى ارزیابى و دسته‌بندى موضوعى آن‌ها، و معرفى منابع کلیدى اطلاعات در این زمینه به پژوهشگران و سیاست‌گذاران است. این سامانه منابع اطلاعات داخلى شاخص‌ها مانند کتاب، مقاله، پایان‌نامه، رساله، گزارش دولتى، سند ملى، و طرح‌ها پژوهشى را معرفى می‌کند. پایگاه داده این سامانه، جست وجوى ساده و پیشرفته را به دو زبان فارسى و انگلیسى در میان شاخص‌هاى علم، فناورى، با کاربرد واژه‌هاى معادل فراهم مى‌آورد. شاخص با افزایش مشاهده‌پذیری و دسترس‌پذیرى شاخص‌ها، سازمان‌ها، و منابع اطلاعات پایش و ارزیابى علم، فناورى و نوآورى مى‌تواند درگاهى ارزشمند براى سیاست‌گذاران و پژوهشگران این حوزه و تعامل آن‌ها با یکدیگر باشد.

استناد: 

نامداریان،‌ لیلا، و سیروس علیدوستی. ۱۳۹۷. طراحى و ساخت پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص‌هاى پایش و ارزیابى علم، فناورى، و نوآورى. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳ (۴):۱۶۳۳-۱۶۵۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه