مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی

مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۸
شماره: 
۲۹
شماره صفحه (از - تا): 
۲۰۱-۲۳۹
چکیده

از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذی‌نفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تاثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی‌شناسی سیستم‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک‌های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک‌گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک‌ها بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‌های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج موید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی‌ها و بدهی‌ها و منافع ذی‌نفعان طرح و توجه به ریسک‌های جمعیتی و به طور خاص ریسک‌گرایی است.

استناد: 

ایزدبخش، حمیدرضا، احمد سلیمان‌زاده، حامد داوری اردکانی، و مرضیه زرین‌بال ماسوله. ۱۳۹۶. مدیریت دارایی و بدهی در صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی ۸ (۲۹): ۲۰۱-۲۳۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه