موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران

موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۰۸-۱۲۲
چکیده

هدف: شناسایی موانع و چالش‌هایی که بر توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران تاثیرگذار هستند.
روش‌شناسی: از رویکرد کیفی و روش "مایلز و هابرمن" در تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد. با شش نفر از مدیران بزرگ‌ترین فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران مصاحبه شد، مصاحبه‌ها پس از پیاده‌سازی در نرم‌افزار مَکس کیودا تجزیه و تحلیل و کدگذاری و در  زمینه‌های موضوعی گسترده‌تر دسته‌بندی گردید.
یافته‌ها: موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران در چهار گروه دسته‌بندی می‌شود. این چهار دسته عبارت‌اند از: زیرساخت‌های شبکه‌ای، مسائل فرهنگی، مسائل عام صنعت نشر در ایران، و مسائلی که خاص فروشگاه‌هاست.
نتیجه‌گیری: مسائل زیرساختی و فرهنگی دو رکن اساسی در زمینه توسعه کتاب‌فروشی‌های برخط هستند.
 

استناد: 

رسولی،‌ بهروز،‌ حمید کاظمی، مهدی علیپور حافظی، و ابراهیم حیدری. ۱۳۹۶. موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۸ (۳): ۱۰۸-۱۲۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه