ارائه الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات

ارائه الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۵۵-۷۶
چکیده

شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای بومی و متشکل از مراکز داده ملی، زیرساخت‌های ارتباطی و سرویس‌های نرم‌افزاری است که در سراسر ایران مستقر خواهد شد و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس‌های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری ارائه خواهد کرد. ترکیب شبکه ملی فاوا کانال‌های بسیاری را برای اثرگذاری دربر خواهد داشت و این اثرات مستقیم از سرمایه‌گذاری در فناوری و گسترش زیرساخت خود مشتق می‌شوند و اثرات غیرمستقیم از مظاهر فعالیت‌های اقتصادی متاثر از شبکه ملی که حاصل رشد و رونق اقتصادی است. شبکه ملی اطلاعات همچنین امکان پیدایش مدل‌های کسب و کار جدید را فراهم می‌نماید و نیز رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری را در اقتصاد افزایش می‌دهد. براساس اهمیت این موضوع و همچنین به دلیل فقدان یک الگوی جامع در ادبیات برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مقاله حاضر به دنبال الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است. روش انجام این کار، مطالعه اسنادی و نیز مصاحبه با متخصصان شبکه ملی اطلاعات است. براساس نتایج حاصل از تحقیق گام‌های الگوی پیشنهادی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات عبارت‌اند از: مطالعه امکان‌سنجی و تدوین استراتژی کسب و کار شبکه ملی اطلاعات، اجرا (برنامه‌ریزی و کنترل طرح)، و بررسی اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و مطالعات سیاستگذاری اقتصادی آن.

استناد: 

نامداریان، لیلا. ۱۳۹۶. ارائه الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳(۱): ۵۵-۷۶.                                                                                            

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه