مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با استفاده از جی‌آی‌اس: مدل پیشنهادی برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با استفاده از جی‌آی‌اس: مدل پیشنهادی برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۵-۱۲۸
چکیده

هدف: ارائه مدل مدیریت مکانی تجهیزات و اموال با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی‌آی‌اس) برای مدیریت مکانی تجهیزات و اموال کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در سطح طبقات ساختمان. 
روش/رویکرد پژوهش: برای گردآوری داده‌ها از روش پیمایشی- توصیفی و برای پیاده‌سازی و ورود داده‌ها به نرم‌افزار آرک‌جی‌آی‌اس و نیز تحلیل داده‌ها و نمایش نتایج بر روی نقشه‌های طبقات کتابخانه، از روش طراحی سامانه استفاده شد. 
یافته‌ها: مکان اموال و تجهیزات با جستجو در پایگاه اطلاعات مکانی ایجادشده، بر روی نقشه طبقات کتابخانه و مرکز اسناد در سطح طبقه و بخش قابل مشاهده است. مدل پیشنهادی مدیریت مکانی اموال و تجهیزات کتابخانه و مرکز اسناد با استفاده از جی‌آی‌اس، براساس واقعیت اجرایی مراحل مختلف پژوهش، ترسیم شد. 
نتیجه‌گیری: استفاده از جی‌آی‌اس، به­ ویژه در مراکز اسناد که تعدد و تنوع بیشتری در بخش‌ها و تجهیزات دارند، کاربرد بیشتری دارد. این مدل علاوه بر سهولت مدیریت اموال، به طراحی فضاهای ساختمان کمک می‌کند. می‌توان با ادغام جی‌آی‌اس و فناوری‌های دیگری که دارای قابلیت ردیابی اقلام هستند مانند فرکانس رادیویی شناسایی، به نتایج سودمندی دست یافت.

استناد: 

پورنقی، رویا، و فهیمه باب الحوائجی. ۱۳۹۳. مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با استفاده از جی‌آی‌اس: مدل پیشنهادی برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۵ (۴): ۱۱۵-۱۲۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه