کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)

کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۷۵-۸۹
چکیده

سامانه‌های اطلاعاتی امروزه به یک بخش کلیدی در هر سازمانی مبدل شده‌اند. این سامانه‌ها از یک سو مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و کارشناسی محسوب شده و از سوی دیگر به کاربران و مشتریان درون و برون‌سازمانی خدمت‌رسانی می‌نمایند. لذا عملکرد مطلوب این سامانه‌ها می‌تواند به یکی از اهداف اصلی مدیران ارشد در هر سازمانی تبدیل گردد. سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی از قاعده فوق مستثنی نبوده و به منظور بهبود مستمر این سامانه‌ها مشکلات کیفی آن‌ها بایستی با رویکردهای مناسبی تجزیه‌تحلیل شده تا عملکرد آنها ارتقا یابد. مقاله حاضر در قالب یک مطالعه موردی رویکردهای تحلیل ریشه در حل مشکلات سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی مورد توجه قرار داده و نتایج عملیاتی استفاده از این رویکرد در سامانه‌ اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) ارائه شده است. یافته ها نشان میدهد به کمک تکنیک‌های مناسب تحلیل ریشه می‌توان مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی را شناسایی‌، دسته‌بندی و ریشه‌یابی نمود و اقدامات عملیاتی مناسبی در خصوص بهبود عملکرد این سامانه‌ها را ارائه کرد.

استناد: 

ارشادی، محمدجواد، تقی رجبی، فرهاد شیرانی، و نسا رضایی. ۱۳۹۴-۱۳۹۵. کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج). مدیریت اطلاعات ۱ (۱و۲): ۷۵-۸۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه