بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری بر نوشته‌ها و ترسیم مدل مفهومی

بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری بر نوشته‌ها و ترسیم مدل مفهومی
فصل: 
دوره: 
۲۷
شماره: 
۴
شماره صفحه (از / تا): 
۱۰۶-۱۲۶
فایل پیوست: 
چکیده: 

هدف: ارائه مدل مفهومی برای بازیابی اطلاعات جغرافیایی.

روش/ رویکرد پژوهش: از طریق مطالعه منابع مرتبط با حوزه بازیابی اطلاعات جغرافیایی، الگوی رایج شناسایی و سپس طراحی مدل مفهومی معماری نظام بازیابی اطلاعات مکانی انجام شد.

یافته‌ها: تاکنون سه رویکرد اصلی برای بازیابی اطلاعات جغرافیایی شامل مدل‌های الگو-محور، مبتنی بر هستی‌شناسی، و ماشین‌آموز پیشنهاد شده است. استفاده از یک پایگاه جاینامه‌ای یا یک پایگاه دانش اطلاعات جغرافیایی یکی از ملزوماتی است که بسیاری از روش‌های بازیابی اطلاعات جغرافیایی نیازمند آن هستند. رابط کاربری و رتبه‌بندی نیز از مسائل مهمی است که در طراحی نظام بازیابی اطلاعات جغرافیایی باید مورد توجه قرار گیرند.

نتیجه‌گیری: نوع‌شناسی روش‌های بازیابی اطلاعات جغرافیایی می‌تواند به مطالعه نظام‌مند این حوزه کمک کند. همچنین، مدل مفهومی ارائه‌شده می‌تواند برای طراحی موتورجستجوی بازیابی اطلاعات جغرافیایی استفاده شود.

استناد: 
رسولی، بهروز، و سعید اسدی. ۱۳۹۵. بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری بر نوشته‌ها و ترسیم مدل مفهومی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۷ (۴): ۱۰۶-۱۲۶.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی