بررسی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

بررسی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۳
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۸-۳۲
چکیده

مقدمه: بهبود خدمات هر سازمان در گرو رشد حرفه‌ای و بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان آن سازمان است. بدین منظور، آگاهی و شناخت سطح دانش و مهارت کتابداران ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود که در سال ۱۳۹۳ انجام شد. جامعه پژوهش را کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان (۶۷ نفر) تشکیل دادند. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه صلاحیت کتابداران که شامل ۱۱۵ سوال در قالب ۷ صلاحیت بود، جمع‌آوری گردید. روایی پرسش‌نامه مذکور توسط افراد صاحب‌نظر و پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (۰/۹۸) مورد تایید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش توصیفی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. این صلاحیت‌ها شامل صلاحیت‌های مدیریتی، مجموعه‌سازی، سازماندهی، خدمات اطلاع‌رسانی، فناوری اطلاعات، پژوهش و صلاحیت‌های ارتباطی بود.

یافته‌ها: میانگین صلاحیت‌های مدیریتی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴/۰۹، مجموعه‌سازی ۳/۸۷، سازماندهی۳/۶۱، خدمات اطلاع‌رسانی ۳/۸۱، فناوری اطلاعات ۳/۶۰، پژوهشی ۳/۳۵، و صلاحیت‌های ارتباطی ۴/۱۷ به دست آمد. به طور کلی سطح کتابداران دانشگاه علوم پزشکی در ۷ صلاحیت بررسی شده خوب یا بسیار خوب ارزیابی گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج کلی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کتابداران دانشگاه علوم پزشکی در صلاحیت‌های ارتباطی دارای سطح بالاتری نسبت به سایر صلاحیت‌ها هستند و به ترتیب در صلاحیت‌های پژوهشی، فناوری اطلاعات، و سازماندهی دانش و مهارت بیشتری نیاز دارند.

استناد: 

درودی، فریبرز، و مهدیه کلانتری خاندانی. ۱۳۹۵. بررسی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان. مدیریت اطلاعات سلامت ۱۳ (۱): ۲۸-۳۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه