عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۵-۱۳۴
چکیده

در این مقاله، عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر تحلیل می‌شوند. به این منظور ابتدا با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های ملی و جهانی در این زمینه شواهدی از میزان موفقیت و شکست کاربرد این فناوری ارائه می‌گردند. بررسی پژوهش‌ها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت کاربرد این فناوری، بخش بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد که در آن در مجموع به ۶۱ عامل موفقیت اشاره می‌شود. سپس لزوم دسته‌بندی این عوامل تبیین و معیارهای دسته‌بندی آن‌ها بیان می‌شوند. از آنجایی که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته می‌شود، مدل‌های تغییر نیز در دسته‌بندی مفهومی عوامل موثر بر کاربرد آن قابل استفاده هستند. برای این دسته‌بندی از دو گونه مدل‌های محتوایی و مدل‌های فرایندی تغییر استفاده شدند. مدل‌های محتوایی، مدل‌هایی هستند که بر محتوای تغییر تاکید دارند و سازمان را به ابعادی تفکیک می‌کنند که تغییر باید در آنها صورت پذیرد. مدل‌های گونه دوم نیز مدل‌هایی هستند که به مراحل و اقدام‌های لازم برای انجام یک تغییر اشاره می‌کنند. در این مقاله از مدل هفت‌بعدی «روکارت» و «اسکات‌مورتون» به عنوان مدل محتوایی و مدل هشت مرحله‌ای «کاتر» به عنوان مدل فرایندی تغییر برای دسته‌بندی و تحلیل عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات استفاده شدند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس و نادر نقشینه. ۱۳۸۴. عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ۲: ۱۱۵-۱۳۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه