کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران

کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۵-۱۲۹
چکیده

این مقاله گزارش بخشی از پژوهشی است که برای پاسخ‌گویی به دو پرسش اصلی زیر اجرا شد: نخست اینکه کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران تا چه اندازه و در چه قالب‌هایی شایع است؟ و دوم اینکه این نوع کاربری در طی زمان (از آغاز کاربری تا زمان اجرای پژوهش) چه تغییری کرده است؟ پژوهش به روش توصیفی و کیفی طراحی و اجرا شد و داده‌های آن با استفاده از تکنیک مصاحبه عمقی با نمونه انتخابی (۱۵ نفر) از جامعه آماری کاربران (نسل اول کاربران اینترنت در تهران) گردآوری شد. یافته پژوهش حاکی از آن است که کاربری تفننی اینترنت در نمونه انتخابی، شیوه کاربری نسبتا معمولی است که به ترتیب فراگیری، در قالب‌های متنوع چت، بلاگ کردن، دانلود موسیقی، سرکشی به پایگاه‌های وب حاوی مواد پورنوگرافیک، و اورکات قرار می‌گیرد. اظهارات مصاحبه شوندگان نشان می‌دهد که کاربری تفننی پس از گذشت حدود ده سال از آغاز کاربری اینترنت، به میزان چشمگیری کاهش یافته است. چت، سر زدن به پایگاه های وب حاوی مواد پورنوگرافیک، و پرسه‌زنی سایبرنتیک، به ترتیب فراگیری، از قالب‌های معمول در اوان کاربری اینترنت ذکر شده است.

استناد: 

دوران، بهزاد، و احمد گنجی. ۱۳۸۷. کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران. تحقیقات فرهنگی ۱ (۳): ۱۱۵-۱۲۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه