بررسی الگوی مکانی کاربری اینترنت در بین کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران

بررسی الگوی مکانی کاربری اینترنت در بین کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۹۹-۱۱۲
چکیده

این مقاله گزارش آن بخش از تحقیقی است که برای پاسخ‌گویی به دو سوال اصلی انجام گرفت. نخست آنکه الگوی مکانی کاربری اینترنت در بین کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران چگونه است؟ و دوم آنکه این الگو در طول زمان یعنی از آغاز کاربری تا زمان انجام تحقیق چه تغییر و تحولاتی کرده است؟ تحقیق به روش توصیفی و کیفی طراحی و اجرا شد و داده‌های مربوط با استفاده از تکنیک مصاحبه عمقی با نمونه انتخابی شامل ۱۵ نفر از جامعه آماری کاربران یعنی نسل اول کاربران اینترنت در تهران گردآوری شد. یافته تحقیق حاکی از آن است که الگوی مکانی کاربری اینترنت، از به ترتیب، کاربری در محل تحصیل، محل سکونت، کافی‌نت، و محل کار، در آغاز کاربری، به کاربری به ترتیب در محل کار، سکونت، محل تحصیل، خانه دوست و کافی‌نت تغییر یافته است.

استناد: 

دوران، بهزاد، و احمد گنجی. ۱۳۸۶. بررسی الگوی مکانی کاربری اینترنت در بین کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران. مدیریت اطلاعات ۲ (۳ و ۴): ۹۹-۱۱۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه