طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران

طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۵
شماره: 
۱۳
شماره صفحه (از - تا): 
۵۹-۸۹
چکیده

یکی از چالش‌های اساسی کشورهای در حال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه‌سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره‌های مناسب منطبق بر نیاز آنان تعریف شد. پیرو چنین هدف عمده‌ای، در ابتدا گروه‌های بالقوه فراگیران با استفاده از مدل فعالان اقتصادی و مدل تجارت الکترونیکی توربان شناسایی شدند. در گام بعد نقش‌های اصلی هر یک از بازیگران و فعالان در عرصه تجارت الکترونیکی بر اساس چارچوب‌های کارکردی تجارت الکترونیکی و فرایندهای سازمانی آن تعیین شد. بر اساس نقش‌های مربوط به هر گروه از فراگیران، سلسله مراتب اهداف آموزشی مربوط توسعه داده شد و موضوعات اساسی طراحی در قالب یک سند اطلاعات دوره (س. ا. د.) دسته‌بندی شدند. با استفاده از این «س. ا. د.»‌ها مواد لازم برای بسته‌‌های آموزشی طراحی و تدوین شدند.

استناد: 

نوری، روح‌الله، محمد ابویی اردکان،‌ و محمدرحیم اسفیدانی. ۱۳۹۰. طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی ۵ (۱۳): ۵۹-۸۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه