آزاده فخرزاده

تصویر fakhrzadeh@irandoc.ac.ir

دکتر آزاده فخرزاده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی پردازش تصویر کامپیوتری از دانشگاه اوپسالا

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

fakhrzadeh@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
تحلیل و مدیریت کلان‌داده‌ها
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
پردازش تصویر و متن