علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر

کنگره ملی سالانه ایده‌های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر

مکان: 
ساری، بلوار فرح‌آباد، کیلومتر ۵، کد پستی ۱۳۹۱۹-۴۸۱۶۱، موسسه آموزش‌عالی هدف