انتخاب ویژگی

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن