گفتمان علم

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

مکان: 
دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران، سالن شهید دهشور