پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

رسانه و نظم و امنیت با تاکید بر پیشگیری از جرم

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳