دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی کارکنان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۳

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۳