سرقت علمی از منظر حقوقی

بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن