دانشگاه خوارزمی

توسعه روش‌های پایش داده‌های تصویری با رویکرد آماری

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

ارائه روشی به منظور توسعه سیستم‌های پیشنهاددهنده اسناد

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

معماری اطلاعات

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

مدل ترکیبی مکان‌یابی هاب پستی بر پایه مدل‌سازی عامل مبنا و پویایی‌شناسی سیستم، مطالعه موردی: شرکت ملی پست ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۷

تدوین استراتژی اقیانوس آبی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۷

مقدمات پردازش زبان طبیعی

۱۳۹۶-۱۳۹۷
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

مدل‌سازی جذب ترافیک پستی و بررسی اثرات پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف با رویکرد سیستم داینامیک

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۵

طراحی سیستم ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۵