امید میلانی‌فرد

تصویر Milanifard@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر امید میلانی فرد

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Milanifard@alumni.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت فناوری اطلاعات
مدل‌سازی داده
انباره داده
هوش سازمانی