طرح‎‌ریزی و استقرار نظام تضمین کیفیت در سامانه‌های گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور

طرح‎‌ریزی و استقرار نظام تضمین کیفیت در سامانه‌های گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور
همکار(ان): 
دى ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

امروزه مدیران ارشد سازمان‌های مختلف به منظور کاهش اتلاف وقت و هزینه و افزایش بهره‌وری به بهبود کیفیت اجزا و سامانه‌های سازمان خود توجه ویژه‌ای می‌نمایند. سامانه‌های اطلاعاتی نیز از قاعده فوق مستثنی نبوده و به منظور ارتقا بهره‌وری، افزایش رضایت کاربران و افزایش چابکی اجزا آن لازم است جنبه‌های کیفی در مراحل مختلف طراحی، پیاده‌سازی و ورود داده‌ها در نظر گرفته شود. در طرح پژوهشی حاضر بنا داریم نظام تضمین کیفیتی را طرح‌ریزی و پیاده‌سازی نماییم که کلیه اجزا و مراحل سامانه‌های گردآوری و ثبت، سازماندهی و نمایه‌سازی، و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (ازاین پس: سامانه پارس) از ثبت و ورود داده‌ها تا نمایه‌سازی و اشاعه اطلاعات را در برگیرد به گونه‌ای که در تمامی مراحل به مشخصه‌ها و پارامترهای کیفی توجه شده و کاربران نهایی در بهینه‌ترین شرایط از خروجی سامانه بهره گیرند. همچنین براساس رویکرد چرخه دمینگ نظام پیشنهادی، ساز و کارهای موجود سامانه پارس را به گونه‌ای تقویت خواهد نمود که هرگونه توسعه سامانه با در نظر گرفتن جنبه‌ها و پیامدهای کیفی صورت گیرد. در نظام مذکور فرایندهایی در زمینه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، بررسی و اقدام روی نظرات کاربران، کنترل کیفیت نمایه‌سازی و تضمین کیفیت توسعه پایگاه طراحی خواهند شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ارشادی، محمدجواد، و تینا احترامی. ۱۳۹۵. طرح‎‌ریزی و استقرار نظام تضمین کیفیت در سامانه‌های گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور‌. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه