ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ ای‍ج‍اد آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌های‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ (ه‍ر پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ی‍ک‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌)

ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ ای‍ج‍اد آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌های‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ (ه‍ر پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ی‍ک‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌)
فروردين ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

فعالیت‌های پژوهشی در هر حوزه‌ای نیاز به محلی برای آزمون فرایندهای پژوهشی دارد که با عنوان آزمایشگاه شناخته می‌شود. آزمایشگاه در هر حوزه علمی نیاز به تجهیزات و لوازمی دارد که از فعالیت‌های پژوهشی پشتیبانی می‌کنند. بنابراین اهداف این طرح به شرح ذیل می‌باشد: زمینه‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای پژوهش‌های عمیق در حوزه علوم اطلاعات، ایجاد محیطی تعاملی برای پژوهشگران و متخصصان حوزه علوم‌اطلاعات، ارائه خدمات مشاوره‌ای به پژوهشگران حوزه علوم‌اطلاعات،‌ ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای پژوهشگران حوزه علوم‌اطلاعات در پژوهشگاه و نیز درسطح فراسازمانی، مدیریت بهینه پژوهش‌های حوزه علوم‌اطلاعات.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صابری، نفیسه. ۱۳۹۰. ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ ای‍ج‍اد آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌های‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ (ه‍ر پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ی‍ک‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه