م‍ب‍ان‍ی‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌

م‍ب‍ان‍ی‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌
همکار(ان): 
خرداد ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گ‍زارش‍ی‌ در ه‍ف‍ت‌ ف‍ص‍ل‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ف‍ص‍ل‌ اول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ و س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ ف‍ص‍ل‌، م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ت‍ب‌‌ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا ن‍ی‍ز ب‍ی‍ان‌ م‍ی‌گ‍ردن‍د. س‍پ‍س‌ در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ی‍ک‍ی‌ از ای‍ن‌ گ‍ون‍ه‌‌ه‍ا، ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍م‌‌پ‍وش‍ان‍ی‌ ب‍س‍ی‍اری‌ ب‍ا ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ دارد. در ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ای‍ن‌ ح‍وزه‌، ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍زی‍ت‌‌ه‍ای‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ش‍وره‍ا و ج‍وام‍ع‌ س‍ازم‍ان‌‌ه‍ا و م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ و راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ ن‍ی‍ز ج‍ای‍گ‍اه‌ اطلاف‍ری‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌، اطلاف‍ری‍ن‍ان‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ ی‍ا ک‍ش‍ور ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. اص‍ول‌ ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌ اطلاف‍ری‍ن‍ان‌ در ب‍ازار ن‍ی‍ز در ه‍م‍ی‍ن‌ ف‍ص‍ل‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د. م‍ح‍ص‍ولات‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌ گ‍ن‍ج‍ان‍ده‌ آم‍ده‌‌ان‍د. در ای‍ن‌ ف‍ص‍ل‌ اب‍ت‍دا م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ ث‍روت‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ی‌ش‍ون‍د و س‍پ‍س‌ گ‍ون‍ه‌‌ه‍ای‌ ک‍الاه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌‌ه‍ای‌ و ن‍ی‍ز م‍زای‍ای‌ ه‍ر ی‍ک‌ از آن‍ه‍ا ت‍رس‍ی‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. اس‍ت‍رات‍ژی‌‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد م‍ح‍ص‍ولات‌ اطلاع‍ات‍ی‌، ذی‌‌ن‍ف‍ع‍ان‌ اص‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا، و ن‍ی‍ز چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار اطلاع‍ات‌ در ف‍ص‍ل‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌‌ان‍د. ق‍ی‍م‍ت‌‌گ‍ذاری‌ و ف‍روش‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌ آم‍ده‌ان‍د. ای‍ن‌ ف‍ص‍ل‌ ب‍ا چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ رای‍ج‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارزش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اطلاع‍ات‌ آغ‍از م‍ی‌‌ش‍ود و ارزش‌ اطلاع‍ات‌ را از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍اد اطلاع‍ات‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌‌ک‍ن‍د. چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ا م‍ح‍ت‍وای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ و ب‍ازاری‍اب‍ی‌ آن‌ ن‍ی‍ز در ای‍ن‌ ف‍ص‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود. در ف‍ص‍ل‌ ب‍ع‍د ن‍ی‍ز م‍روری‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌ در ن‍وش‍ت‍ه‌‌ه‍ا ان‍ج‍ام‌ م‍ی‌گ‍ردد. در ف‍ص‍ل‌ ه‍ش‍ت‍م‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ چ‍ن‍د اطلاف‍ری‍ن‌ ب‍رت‍ر دن‍ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود و پ‍اس‍خ‌‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌‌ه‍ای‍ی‌ از پ‍ی‍ش‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ ک‍ار اطلاف‍ری‍ن‍ی‌ آن‍ه‍ا را ن‍م‍ای‍ان‌ م‍ی‌س‍ازد. ای‍ن‍ک‍ه‌ از ک‍ج‍ا چ‍گ‍ون‍ه‌ و ب‍ا چ‍ه‌ اب‍زاری‌ ب‍ه‌ چ‍ه‌ س‍وی‍ی‌ ح‍رک‍ت‌ ک‍رده‌‌ان‍د و دش‍واری‌ه‍ای‌ راه‌ را چ‍گ‍ون‍ه‌ پ‍ش‍ت‌ س‍ر ن‍ه‍اده‌‌اند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، سیروس، و محمود خ‍س‍روج‍ردی. ۱۳۹۰. م‍ب‍ان‍ی‌ اطلاف‍ری‍ن‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه