ت‍دوی‍ن‌ روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌) و ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ آن‌ (ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)

ت‍دوی‍ن‌ روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌) و ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ آن‌ (ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
مجری: 
خرداد ۱۳۹۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر اب‍ت‍دا ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی (ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌) ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود و س‍پ‍س‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‌ ال‍گ‍و ب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌ در ی‍ک‌ ده‍ه‌ اخ‍ی‍ر خ‍واه‍ی‍م‌ پ‍رداخ‍ت‌. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ در س‍طح‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ و ن‍ی‍ز اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ب‍ا ت‍ای‍ی‍د ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ در ه‍ری‍ک‌ از گ‍رای‍ش‌ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ (ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌، ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌، ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌، و ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌) ب‍ه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ه‍م‍ت‌ گ‍م‍اش‍ت‍ی‍م‌. در ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، ب‍دون‌ در اخ‍ت‍ی‍ار داش‍ت‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍دون‍ی‌ از ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍س‍ی‍ار م‍ش‍ک‍ل‌ خ‍واه‍د ب‍ود. ج‍س‍ت‌و‌ج‍وی‌ ف‍راوان‌ ب‍رای‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ی‌‌ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ود، ل‍ذا ای‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍دون‍ی‌ از ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌) اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ اول‍ی‍ن‌ ب‍ار ب‍ه‌ ای‍ن‌ ص‍ورت‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود، و ع‍لاوه‌ ب‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ آم‍وزش‍ی‌ ه‍م‌ خ‍واه‍د داش‍ت‌ و ال‍ب‍ت‍ه‌ ب‍ا ک‍م‍ک‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ه‌ ب‍س‍ط و غ‍ن‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آن‌ اف‍زود. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ اس‍ت‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در س‍ی‍اس‍ت‌گ‍زاری‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ی‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ای‍ف‍ا ن‍م‍ای‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

رجبی، تقی. ۱۳۹۱. ت‍دوی‍ن‌ روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌) و ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ آن‌ (ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه