طراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)

طراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)
فروردين ۱۳۷۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ب‍خ‍ش‌ اص‍ل‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ه‍ر م‍رک‍ز ف‍ع‍ال‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ را ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ سازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌‌ده‍د. ف‍رای‍ن‍د ای‍ن‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌، پ‍س‌ از گ‍ردآوری‌ م‍دارک‌، آغ‍از و ت‍ا ت‍ول‍ی‍د پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ادام‍ه‌ م‍ی‌‍ی‍اب‍د. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ طراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ب‍رای‌ ۷ ن‍وع‌ م‍درک‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد. ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌‌ای‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از دوب‍اره‌‌ک‍اری‌ و ات‍لاف‌ م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ک‍ن‍د و ام‍ک‍ان‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌، ب‍ودج‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ول‍ی‍د و ش‍ب‍ی‍ه‌‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر را ف‍راه‍م‌ س‍ازد. م‍ورد پ‍ژوه‍ی‌ ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د، م‍رکز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍وده‌ و ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌‌ای‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌‌ت‍وان‍د در م‍راک‍ز م‍ش‍اب‍ه‌ ن‍ی‍ز اس‍ت‍ق‍رار ی‍اب‍د. ب‍رای‌ طراح‍ی‌، پ‍س‌ از دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ ان‍واع‌ م‍دارک‌، اب‍ت‍دا م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و س‍پ‍س‌ م‍دل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د م‍ربوط ب‍ه‌ ه‍ر دس‍ت‍ه‌ از م‍دارک‌ ت‍دوی‍ن‌ و ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۷۵. طراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه