پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ف‍ارس‍ی

پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ف‍ارس‍ی
فروردين ۱۳۷۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

م‍ق‍ال‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ه‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌‌آی‍ن‍د. دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ب‍وه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍درج‌ در م‍ج‍ل‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا ب‍ا در اخ‍ت‍ی‍ار داش‍ت‍ن‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ام‍ل‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آن‌ م‍م‍ک‍ن‌ م‍ی‌‌گ‍ردد. ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍ظور م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ار چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ۱۰۰۰ م‍ق‍ال‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ م‍ن‍درج‌ در م‍ج‍ل‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌، ف‍ن‍ی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، پ‍زش‍ک‍ی‌ و ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۱ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌. چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ ن‍ش‍ری‍ه‌، از خ‍ود م‍ج‍ل‍ه‌‌ه‍ا ک‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ چ‍ک‍ی‍ده‌، خ‍لاص‍ه‌، اش‍اره‌ م‍ش‍خ‍ص‌ گ‍ردی‍ده‌، گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ا از ل‍ح‍اظ ک‍م‍ی‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ت‍ف‍اوت‌‌ان‍د. در ب‍رخ‍ی‌ از آن‍ه‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ک‍ی‍ده‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ رع‍ای‍ت‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ت‍ع‍دادی‌ از چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ای‌ طولان‍ی‌، ک‍وت‍اه‌ ش‍ده‌‌ان‍د و در ت‍ع‍دادی‌ چ‍ک‍ی‍ده‌‌ه‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ج‍اب‍ه‌‌ج‍ای‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. م‍ق‍ال‍ه‌‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍داش‍ت‍ه‌‌ان‍د، ف‍ق‍ط ب‍ه‌ ذک‍ر اطلاع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آن‌ اک‍ت‍ف‍ا ش‍ده‌ اس‍ت‌. در پ‍ای‍ان‌ " ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌"، "ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍ام‌ه‍ا (ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌)"، "ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ج‍لات‌"، "ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ات‌ اص‍ل‍ی‌ (ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌، ف‍ن‍ی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، پ‍زش‍ک‍ی‌ و ک‍ش‍اورزی‌)" ب‍رای‌ س‍ه‍ول‍ت‌ در ام‍ر ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ م‍ورد ن‍ی‍از آم‍ده‌ اس‍ت‌. از ت‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌‌ه‍ا ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌ م‍دخ‍ل‌ ارج‍اع‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. م‍دی‍ران‌ م‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ر دب‍ی‍ران‌ م‍ج‍ل‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ م‍ای‍ل‌‌ان‍د م‍ق‍ال‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍ج‍لات‍ش‍ان‌ در "چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌" ن‍م‍ای‍ه‌ گ‍ردد، ی‍ک‌ ن‍س‍خ‍ه‌ از م‍ج‍ل‍ه‌ را ب‍ه‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ارس‍ال‌ دارن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

پ‍ورح‍س‍ن‌ طن‍اب‍چ‍ی‌، صادق. ۱۳۷۳. پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ف‍ارس‍ی. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه