پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ای‍ران

پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ای‍ران
فروردين ۱۳۷۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طرح تشکیل بانک اطلاعات علوم تربیتی با توافق و پشتیبانی مالی مرکز تحقیقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از تیرماه سال ۱۳۷۱ آغاز شد. هدف از ایجاد این بانک،‌ گردآوری و آماده‌سازی و ذخیره و بازیابی کامپیوتری مدارکی است که از سی سال پیش به این سو در زمینه آموزش و پرورش و روان‌شناسی پرورشی به صورت مقاله،‌ پایان‌نامه، طرح پژوهشی،‌ گزارش علمی و فنی، استاندارد و نظایر این‌ها منتشر شده است. نمایه‌سازی مدارک با استفاده از اصطلاح‌نامه تخصصی علوم تربیتی اریک (ERIC) و در مواردی از اصطلاح‌نامه آموزش و پرورش یونسکو (IBE) صورت گرفته است. حاصل کار، گردآوری ۸۰۰۰ مدارک است که به کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انتقال داده شده است. اطلاعات کتابشناختی طرح در قالب فصلنامه اطلاعات علوم تربیتی در ۹ شماره منتشر شده است و دیسکت کامپیوتری آن نیز موجود است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

مرتضایی، لیلا. ۱۳۷۲. پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ای‍ران‌. تهران:‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه