م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اج‍رای‌ ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رای‌ ح‍وزه‌ پ‍ژوه‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌

چکیده

تغییرات جهانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی به تدریج تاثیر خود در سازمان‌های دولتی و غیر‌انتفاعی نشان دادند و به دنبال آن ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در این گونه سازمان‌ها روشن گردید. به دلیل تفاوت بین سازمان‌های خصوصی و دولتی از جهت ساختار، اختیارات، منابع، ارزش‌ها و مدیریت، مدل‌های موجود برنامه‌ریزی استراتژیک قابل کاربرد در سازمان‌های دولتی نبودند و از اوایل دهه‌ هشتاد کار ساخت مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی آغاز و مدل‌هایی نیز در این زمینه ارائه گردیده است. یکی از مدل‌های ارائه شده مدل «برایسون» می‌باشد. این مدل با داشتن رویکردی فرایندی،‌ خاص سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی طراحی شده و وجوه تمایز سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی را در برنامه‌ریزی در نظر گرفته است.

در این طرح هدف‌های کارگاه در دو سطح اصلی و فرعی به شرح زیر می‌باشند:

هدف‌های اصلی: آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک، آشنایی با مدل برایسون، تمرین استراتژیک فکر کردن و عمل کردن.

هدف‌های فرعی: تمرین برخورد استراتژیک با بخشی از مسائل حوزه پژوهش دانشگاه تربیت مدرس در چهارچوب زمان‌بندی کارگاه، تنظیم مستندات تولید شده در کارگاه به عنوان پیش‌نویس برنامه استراتژیک حوزه پژوهش دانشگاه تربیت مدرس.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

غریبی، حسین، مجید امیدوار، محمد ابویی اردکان، و سیروس علیدوستی. ۱۳۷۸. م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اج‍رای‌ ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رای‌ ح‍وزه‌‌ پ‍ژوه‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه