ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌
فروردين ۱۳۷۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ را م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌ دارای‌ م‍درک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍را در دو ح‍وزه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌، و م‍وس‍س‍ه‌ ژئ‍و‌ف‍ی‍زی‍ک‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌‌ده‍ن‍د. در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ه‌ زل‍زل‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر م‍ی‌‌گ‍ردد و س‍ای‍ر رش‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ را در ب‍ر ن‍م‍ی‌‌گ‍ی‍رد. ب‍ررس‍ی‌ روی‌ ک‍ل‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ (ب‍ه‌ ت‍ع‍داد ۵۰ ن‍ف‍ر) ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. اطلاع‍ات‌ لازم‌ از طری‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍م‍ع‌‌آوری‌ گ‍ردی‍د. ۷۲ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌، ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ و دری‍اف‍ت‌ گ‍ردی‍د. در ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ا از آزم‍ون‌‌ه‍ای‌ م‍رب‍ع‌ ک‍ای‌ (X) ب‍ه‌ ت‍وان ‌۲ و ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ گ‍ش‍ت‍اوری‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردی‍د.

ف‍رض‍ی‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌، ب‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌ از ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ دارد. ب‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ه‌، م‍درک‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ن‍وع‌ ک‍ار م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ آن‍ه‍ا از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌‌داری‌ وج‍ود دارد.

ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌، ف‍رض‍ی‍ه‌ اول‌ ت‍ای‍ی‍د و ف‍رض‍ی‍ه‌ دوم‌ رد ش‍د.

ب‍رخ‍ی‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ش‍رح‌ زی‍ر م‍ی‌‌ب‍اش‍د: ب‍ی‍ش‌ از ن‍ی‍م‍ی‌ از ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ در گ‍روه‌ه‍ای‌ ک‍م‍ت‍ر از ۱۰ س‍ال‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ق‍رار دارن‍د. از ل‍ح‍اظ م‍درک‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۶۵ درص‍د از م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ دارای‌ م‍درک‌ ف‍وق‌‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍ن‍د. ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ در ج‍س‍ت‌و‌ج‍وی‌ اطلاع‍ات‌، ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ رس‍م‍ی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ آن‍ه‍ا، ک‍ت‍ب‌ لات‍ی‍ن‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ اس‍ت‌. در ب‍ی‍ن‌ ک‍ان‍ال‌‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر رس‍م‍ی‌، ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ از طری‍ق‌ ت‍م‍اس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اران‌ داخ‍ل‌ و خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور، ج‍ای‍گ‍اه‌ خ‍اص‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ و درص‍د اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د. ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ۷۰ درص‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌، م‍ع‍ت‍ق‍د ب‍ه‌ اول‍وی‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ رس‍م‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. م‍ت‍داول‌ت‍ری‍ن‌ روش‌‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌وج‍وی‌ اطلاع‍ات‌، م‍راج‍ع‍ه‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌، ب‍ه‌ ق‍ف‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا و اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ای‍گ‍اه‌‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ رای‍ان‍ه‌‌ای‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د. ع‍م‍ده‌‌ت‍ری‍ن‌ م‍ش‍ک‍ل‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ دس‍ت‌‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ه‌ از طرف‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، م‍وج‍ود ن‍ب‍ودن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ ن‍رس‍ی‍دن‌ اطلاع‍ات‌ م‍ورد ن‍ی‍از م‍ی‌‌ب‍اش‍د. ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ب‍رق‍راری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌‌ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ رای‍ان‍ه‌‌ای‌، ع‍م‍ده‌‌ت‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود روش‌‌ه‍ای‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۷۸. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ زل‍زل‍ه‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه