طرح‌ غ‍دی‍ر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

چکیده

طرح‌ غ‍دی‍ر (ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا) ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ راه‍ک‍اری‌ ج‍دی‍د در ح‍وزه‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ی‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ا ه‍دف‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ و اف‍زای‍ش‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ اس‍ت‍ف‍اده‌‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ طرح‌ در ۳ ج‍ل‍د و ی‍ک‌ پ‍ی‍وس‍ت‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ گ‍ردی‍ده‌ ک‍ه‌ در ج‍ل‍د اول‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ه‍ای‌ اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌، م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ طرح‌ غ‍دی‍ر و آی‍ی‍ن‌‌ن‍ام‍ه‌ م‍ادر آن‌ ارائه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ج‍ل‍د دوم‌ گ‍زارش‌ ب‍ه‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ای‍ن‌ طرح‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد ک‍ه‌ درآن‌، م‍س‍ت‍ن‍دات‌ طراح‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار، راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ر، راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ک‍ده‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار آم‍ده‌‌ان‍د. در ج‍ل‍د س‍وم‌، گ‍زارش‌ پ‍ی‍اده‌‌س‍ازی‌ طرح‌ در س‍طح‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ از م‍رح‍ل‍ه‌ ص‍دور دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ا پ‍ذی‍رش‌ ت‍ع‍دادی‌ ع‍ض‍و، ارائه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. پ‍ی‍وس‍ت‌ گ‍زارش‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ک‍د اص‍ل‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ه‍ا اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، حسین غریبی، پرویز نیک‌آذر، و حمیده بیرامی طارونی. ۱۳۷۸. طرح‌ غ‍دی‍ر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه