م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اج‍رای‌ ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز

چکیده

رشد و تغییرات شدید در زمینه‌های مختلف،‌ میزان توانایی سازمان‌ها در پبش‌بینی شرایط آینده را کاهش داده و تعمیم شرایط گذشته به آینده را غیرعملی ساخته است که در مجموع موجب ابداع برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی اقتضایی گردیده است. در این راستا، از اوایل دهه هشتاد تا به حال مدل‌هایی برای برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی ارائه شده است. یکی از مدل‌های ارائه شده مدل برایسون می‌باشد. این مدل با داشتن رویکرد فرایندی،‌ خاص سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی طراحی شده و وجوه تمایز سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی را در نظر گرفته است. هدف اصلی از این مدل کمک به تصمیم‌گیرندگان در استراتژیک فکر کردن وعمل کردن است. این هدف هنگامی حاصل می‌گردد که مدیران و تصمیم‌گیرندگان حداقل یکبار چنین فرایندی را طی کرده باشند تا با مراحل و مفاهیم مدل آشنا شوند و هم‌چنین با جمع‌آوری و پردازش اطلاعات موجود در محیط سازمان و نیز ارائه تحلیل‌های ذهنی در قالب مدل به دید استراتژیک در تفکر و عمل دست یابند. اجرای مدل در قالب کارگاه آموزشی می‌تواند بخش زیادی از اهداف مدل و برنامه‌ریزی استراتژیک را در مدت زمان کوتاهی دست‌یافتنی گرداند. هدف‌های کارگاه در دو دسته اصلی و فرعی بدین شرح می‌باشند. هدف‌های اصلی: آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک، آشنایی با مدل برایسون، تمرین استراتژیک فکر کردن و عمل کردن. هدف‌های فرعی: تمرین برخورد استراتژیک با بخشی از مسائل دانشگاه شیراز در چهارچوب زمان‌بندی کارگاه، تنظیم مستندات تولید شده در کارگاه به عنوان نمونه‌ای از برنامه استراتژیک.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

غ‍ری‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ج‍ی‍د ام‍ی‍دوار، م‍ح‍م‍د اب‍وی‍ی‌ اردک‍ان‌، و سیروس علیدوستی. ۱۳۷۹. م‍س‍ت‍ن‍دات‌ اج‍رای‌ ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه