ک‍اوش‌، ب‍ررس‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ص‍داق‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‍ک‍اری‌، م‍ش‍ارک‍ت‌، ت‍ع‍اون‌، و واژه‌‌ه‍ا و ع‍ب‍ارت‌ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‌ ب‍ار م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ق‍رن‌‌ه‍ای‌ اول‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍م‌

ک‍اوش‌، ب‍ررس‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ص‍داق‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‍ک‍اری‌، م‍ش‍ارک‍ت‌، ت‍ع‍اون‌، و واژه‌‌ه‍ا و ع‍ب‍ارت‌ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‌ ب‍ار م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ق‍رن‌‌ه‍ای‌ اول‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍م‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۷۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‌، ی‍ک‍ی‌ از م‍ص‍داق‌‌ه‍ای‌ ب‍ارز ه‍م‍ک‍اری‌، م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍ا ی‍ک‍دیگ‍ر ب‍رای‌ پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍از‌ه‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ اس‍ت‌. ه‍رچ‍ن‍د ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا از ل‍ح‍اظ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍مزاد خ‍ود ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍وده‌ اس‍ت‌ و ن‍ی‍از ب‍ه‌ ان‌ ام‍ری‌ ب‍دی‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌‌رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌، ب‍ا ای‍ن‌ وج‍ود، ه‍م‍ک‍اری‌ از دوران‍ی‌ ب‍ه‌ دوران‌ دی‍گ‍ر ش‍اه‍د ت‍ف‍اوت‌‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر و ف‍راز و ف‍رود‌ه‍ای‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ای‍ن‌ ف‍راز و ف‍رود‌ه‍ا و ای‍ن‌ ش‍دت‌ و ض‍ع‍ف‌‌ه‍ا، ه‍ری‍ک‌ ب‍ه‌ دلای‍ل‍ی‌ پ‍دی‍د آم‍دن‍د ک‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍ک‌ ت‍ک‌ آن‍ه‍ا در ت‍ق‍وی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌‌ب‍رن‍ده‌ و ک‍اه‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ق‍ش‌ اس‍اس‍ی‌ ای‍ف‍ا م‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د. ت‍اری‍خ‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ح‍وزه‌‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ ت‍اث‍ی‍ر‌گ‍ذار ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا و اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍ه‌ ری‍ش‍ه‌‌ه‍ا ب‍ه‌ ری‍ش‍ه‌‌ی‍اب‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ص‍داق‌ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌، ت‍ع‍اون‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ و ن‍م‍ون‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ی‍ن‍ی‌ آن‌، در ۱۴ اث‍ر دس‍ت‌ او‌ل‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍رون‌ اول‍ی‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ی‌‌پ‍ردازد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ره‍ب‍ری‍ان، م‍ی‍ن‍ا، و مریم ن‍ظری‌. ۱۳۷۹. ک‍اوش‌، ب‍ررس‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ص‍داق‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍م‍ک‍اری‌، م‍ش‍ارک‍ت‌، ت‍ع‍اون‌، و واژه‌‌ه‍ا و ع‍ب‍ارت‌ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‌ ب‍ار م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ق‍رن‌‌ه‍ای‌ اول‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍م‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران

افزودن دیدگاه