ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌‌ه‍ای‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ای‍ران‌

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌‌ه‍ای‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۵۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

نشریه حاضر فهرستی از نشریه‌های ادواری فارسی موجود در تعدادی از کتابخانه‌های ایران می‌باشد. اطلاعات موجود در این فهرست شامل ۳۹۰ عنوان نشریه ادواری فارسی موجود در ۶۵ کتابخانه و مراکز اسناد تهران و شهرستان‌هاست که از طریق مراجعه شخصی و همچنین بر اساس فهرست‌های رسیده از سوی کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تنظیم گردیده است. هدف عمده از ارائه این فهرست شامل: تسهیل دستیایی پژوهندگان به نشریه‌ها، تسهیل کار امانت بین کتابخانه‌ها، کمک به جلوگیری از خرید مجدد بعضی از نشریه‌ها در کتابخانه‌های نزدیک به یکدیگر می‌باشد.

جلد اول سال ۱۳۵۶ و جلد دوم سال ۱۳۵۷ منتشر شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

تمیزی، علی. ۱۳۵۷. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌‌ه‍ای‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ ای‍ران‌. تهران: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه