راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا ن‍رم‌‌اف‍زار م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌،‌ وی‍رای‍ش‌ دوم‌

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا ن‍رم‌‌اف‍زار م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌،‌ وی‍رای‍ش‌ دوم‌
فروردين ۱۳۸۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

این نرم‌افزار تحت محیط Microsoft Acsess 2000‌ طراحی شده است. با توجه به محدودیت‌های فارسی و تاریخ شمسی در Win 2000 این نرم‌افزار در محیط win 98 (فارسی پارسا) قابل اجرا است. پرونده‌های تشکیل‌دهنده نرم‌افزار عبارت از: پرونده اجرایی،‌ پرونده داده و پرونده راهنما می‌باشد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

زرگ‍ر، عادل. ۱۳۸۱. راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا ن‍رم‌‌اف‍زار م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌، وی‍رای‍ش‌ دوم‌. تهران: مرکز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه