گزارش اجرای دوره‌ دوم‌ طرح‌ ام‍ی‍ن‌ ام‍ان‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا

گزارش اجرای دوره‌ دوم‌ طرح‌ ام‍ی‍ن‌ ام‍ان‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ف‍رای‍ن‍د اج‍رای‌ طرح‌ ام‍ی‍ن‌- ام‍ان‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اج‍رای‍ی‌ دف‍ت‍ر اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ را در ه‍ر دوره‌ از اج‍رای‌ طرح‌ ام‍ی‍ن‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌‌ده‍د. ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ح‍ج‍م‌ ب‍الای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ در آن‌، ت‍وس‍ط چ‍ن‍د ن‍ف‍ر ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ م‍ی‌‌رس‍د بای‍د ک‍ام‍لا دق‍ی‍ق‌ و ب‍دون‌ خ‍طا ص‍ورت‌ پ‍ذی‍رد. ب‍ن‍ا‌برای‍ن‌ م‍س‍ت‍ن‍د ک‍ردن‌ ف‍رای‍ن‍د ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ج‍اد ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ از طری‍ق‌ اس‍ت‍ان‍دارد‌س‍ازی‌ آن‌، م‍ی‌‌ت‍وان‍د ان‍ج‍ام‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ا، آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ج‍دی‍د، پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از دو‌ب‍اره‌‌ک‍اری‌‌ه‍ا و م‍ان‍ن‍د آن‍ه‍ا را ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ن‍د. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌، م‍دل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌‌ه‍ای‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ف‍رم‌‌ه‍ا، س‍ی‍اه‍ه‌‌ه‍ا و م‍ان‍ن‍د آن‍ه‍ا ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ب‍ی‍رام‍ی‌ طارون‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۱. گزارش اجرای دوره‌ دوم‌ طرح‌ ام‍ی‍ن‌ ام‍ان‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا. تهران: مرکز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه