طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌­ه‍ا

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌­ه‍ا
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۱
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ طرح‌ غ‍دی‍ر، ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا، ن‍ت‍ای‍ج‌ اج‍رای‌ ای‍ن‌ طرح‌ را در س‍ال‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ م‍ی‌ ک‍ن‍د. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌، اب‍ت‍دا ک‍ل‍ی‍ات‌ طرح‌ و م‍دل‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار ارائ‍ه‌ و در ادام‍ه‌، م‍دل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رون‍دن‍م‍ا ت‍ش‍ری‍ح‌ و ب‍ا ارائ‍ه‌ ف‍رم‌ه‍ا و ن‍م‍ون‍ه‌‌ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. س‍پ‍س‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ ب‍رای‌ ارائ‍ه‌ در ه‍ر س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آم‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ب‍ی‍رام‍ی‌ طارون‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۱. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌­ه‍ا. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه