اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌: اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌: اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
فروردين ۱۳۸۲
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

تدوین اصطلا‌ح‌نامه جامع که بر مبنای ساختار واژگانی و روابط مفهومی صورت گرفته،‌ مراحل دشواری را طی نموده است. هر چند واژه‌نامه‌های گوناگون در سال‌های اخیر در دسترس همگان قرار گرفته، لکن بر اساس تجربه می‌توان گفت که یکی از غنی‌ترین منابع واژگانی در رشته‌های تخصصی حاصل فعالیت‌های معادل‌یابی واژه‌گزینی مرکز نشر دانشگاهی است. بر این مبنا و نیاز به ضرورت نتایج حاصل از گردآوری واژگان علوم پایه،‌ مهندسی و کشاورزی و گزینش معادل‌های مناسب فارسی برای اصطلاحات لاتین جهت نظر‌خواهی اساتید و کارشناسان محترم ارسال شد و مورد بررسی و تدقیق اساتید فن گروه واژه‌گزینی قرار گرفت که با کمال سخاوت معادل‌های مناسب را پیشنهاد و راهنمایی‌های مفید و موثری در این زمینه نمودند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ن‍وروزی‌ اقبالی، م‍ری‍م‌. ۱۳۸۲. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌: اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه